Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Федорина Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   02.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
17100, м. Носiвка, вул. Київська, 9
4. Код за ЄДРПОУ
00957838
5. Міжміський код та телефон, факс
097 7832448 (04642) 21473
6. Електронна поштова адреса
nos_khp@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 86 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 07.05.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці nos_khp.emitent.org.ua в мережі Інтернет 04.05.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.05.2018 припинено повноваження Голова Правлiння Федорина Олександр Миколайович - -
-
0
Зміст інформації:
Припинення повноважень Голови Правлiння затверджене Наглядовою радою Товариства 02 травня 2018 року (Протокол №02/05 вiд 02.05.2018 року ) у зв’язку з внесенням змiн до Статуту та затвердження Статуту у новй редакцiї, згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року №1, що призвело до розформування виконавчого органу управлiння Товариства – Правлiння. На посадi Голови правлiння перебував з 21.06.2016 р. (протокол Наглядової Ради №21/06 вiд 21.06.2016р., Наказ по пiдприємству №20 вiд 21.06.2016р.). З 23.03.2004 р. - заступник Голови правлiння по сiльському пiдсобному господарству АТ "Носiвське ХПП", заступник Голови правлiння по маркетингу АТ «Носiвське ХПП». Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
02.05.2018 припинено повноваження Член Правлiння Калинка Валентина Олександрiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Припинення повноважень Члена Правлiння затверджене Наглядовою радою Товариства 02 травня 2018 року (Протокол №02/05 вiд 02.05.2018 року ) у зв’язку з внесенням змiн до Статуту та затвердження Статуту у новй редакцiї, згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року №1, що призвело до розформування виконавчого органу управлiння Товариства – Правлiння. Працювала на посадi Головного бухгалтера АТ «Носiвське ХПП» останнi 5 рокiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
02.05.2018 припинено повноваження Член Правлiння Кладинога Володимир Миколайови - -
-
0
Зміст інформації:
Припинення повноважень Члена Правлiння затверджене Наглядовою радою Товариства 02 травня 2018 року (Протокол №02/05 вiд 02.05.2018 року ) у зв’язку з внесенням змiн до Статуту та затвердження Статуту у новй редакцiї, згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року №1, що призвело до розформування виконавчого органу управлiння Товариства – Правлiння. Працював на посадi начальника цеху, майстра змiни АТ «Носiвське ХПП» останнi 5 рокiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
02.05.2018 призначено Федорина Олександр Миколайович Федорина Олександр Миколайович - -
-
0
Зміст інформації:
Федорина Олександр Миколайович – переведення з посади Голови правлiння та призначення Директором АТ «Носiвське ХПП» затверджене Наглядовою радою Товариства 02 травня 2018 року (Протокол №02/05 вiд 02.05.2018 року ) у зв`язку iз затвердженими Загальними зборами акцiонерiв АТ «Носiвське ХПП» (протокол №1 вiд 26.04.2018р.) змiнами до Статуту Товариства та затвердження Статуту у новiй редакцiї, згiдно якого одноосiбним виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Директор Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Голови правлiння АТ "Носiвське ХПП" з 21.06.2016 р. по 02.05.2018р. З 23.03.2004 р. - замiсник Голови правлiння по сiльському пiдсобному господарству АТ "Носiвське ХПП", заступник Голови правлiння по маркетингу АТ «Носiвське ХПП». Строк, на який призначено посадову особу- 1 рiк. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.